OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti FUTUR3D s.r.o. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 188/7a, 17000, IČ: 28952383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155408 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.futur3d.net

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FUTUR3D s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 188/7a, 17000 , identifikační číslo: 28952383, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 155408 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.futur3d.net, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro výrobu a dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.futur3D.net (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Eshop v anglickém jazyku je určen jenom pro objednávky ze zahraničí!

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Golčova 486, Praha 4 - Kunratice;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-5417020237/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

- pokud jste z jiné země EU, můžete platit bezhotovostně převodem na účet č. 2800793749/2010, IBAN/SWIFT: CZ0320100000002800793749/FIOBCZPP, vedený u společnosti Fiobanka a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Zboží, které není skladem, a je v eshopu na vyžádání má dodací lhůtu do 3 týdnu. Dodací lhůta začne plynout po obdržení platby na náš účet, pokud jste si zvolili tenhle způsob platby.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce.

DOPRAVA A DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Zboží a služby

Prodávající zasílá zboží kupujícímu podle výběru způsobu dopravy až po zaplacení objednávky při výběru platby převodem předem na účet společnosti FUTUR3D s.r.o. nebo zasílá zboží kupujícímu na dobírku zvolenou přepravní službou ihned, je-li zboží na skladě. Zákazníci jsou o stavu zboží na skladě a době dodání informování, a to e-mailovou nebo telefonickou formou.

Druhy přepravy:

- česká pošta (ceny se mohou měnit dle ceníku české pošty, v tomto případě bude zákazník upozorněn)

- DPD (ceny se mohou měnit dle ceníku přepravní společnosti)

- IN TIME (ceny se mohou měnit dle ceníku přepravní společnosti)

- osobní odběr na prodejně v Kunratické tvrzi na adrese Golčova 1/2, 148 00 Praha Kunratice dle otevírací doby a dohodě o vyzvednutí (zákazník bude informován o stavu objednávky a vyzvednutí elektronickou podobou a textovou zprávou).

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz obdrží kupující ihned po obdržení peněžní částky poukazu na účet společnosti FUTUR3D s.r.o. elektronickou podobou. Dárkový poukaz lze také zakoupit hotově přímo na naší prodejně, který zákazník obdrží ihned po zaplacení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firma FUTUR3D s.r.o. nabízí 3D skenování a 3D tisk jedinců, předmětů a dalších prvků. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout a dodat Vámi požadované služby a výrobky, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu a neposkytneme je třetím osobám.

3d portréty a scany

Scany ukládáme do naší galerie na webovských stránkách. Pokud si nepřejete, aby Vaše 3D snímky byly zveřejněny v galerii, zašleme Vám registrační e-mail s přístupovými údaji do naší databáze, kde jednoduše zrušíte viditelnost Vašeho scanu. Můžete si zde také 3D snímky stáhnout a uložit.

Ostatní 3d modely

Modely, které nahrajete do naší galerie jsou volně šířitelné a může si je zcela zdarma kdokoliv stáhnout a tisknout. Modely nahrané do galerie spadají do vlastnictví FUTUR3D s.r.o. a může je využít ke komerčním a jiným účelům.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A REKLAMACE
Kupující má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy podle Občanského zákoníku ČR. Kupující v případě stornování a zrušení objednávky musí zaslat do společnosti FUTUR3D s.r.o.. nebo na e-mailovou adresu info@futur3d.net průvodní dopis, kde vyjádří svou vůli od koupě odstoupit a sdělí kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury.  Záruka pro fyzické osoby-nepodnikatele je 24 měsíců. Záruka pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby je dvanáctiměsíční.

UV lampy, použité v našich 3D tiskárnách, jsou v podstatě spotřební zboží s omezenou životností. Životnost UV lamp je udávána dvěma hodnotami - v měsících a v počtu hodin provozu. Obvyklá životnost UV lampy se liší dle výrobce, není-li u produktu uvedeno jinak, jde o tři měsíce / 2000 hodin provozu za ideálních podmínek.

Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení. Na opotřebení věci způsobené jejím užíváním se záruka nevztahuje.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tímto není dotčeno. Není vyloučeno, že se i po uplynutí životnosti produktu skutečně jedná o záruční vadu. Každá reklamace je posouzena individuálně a v případě zamítnutí reklamace bude v reklamačním protokolu uvedeno, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Firma FUTUR3D s.r.o. neručí za závady způsobené filamenty jiných rozměrů nebo zakoupené u jiných společností. Nabízíme kvalitní plastové struny, které jsou odkzkoušené na komponentech v naší nabídce. Struny jiných rozměrů a od jiných dodavatelů mohou ucpávat trysku.

Neručí se také za závady způsobené kombinací komponentů z naší nabídky a komponentů zakoupené u jiné společnosti.

POPTÁVKA NA SLUŽBY NEBO VÝROBKY
Poptávka je bezplatná a řídí se obchodními podmínkami. Vložení poptávky v systému internetového portálu futur3d.net se uskutečňuje prostřednictvím tlačítka „Odeslat“ na stránce futur3d.net/poptavkovy-formular. K platnému vložení poptávky je Poptávající povinen zadat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) e-mail,

c) typ poptávky

d) popis poptávky;

ZÁKLADNÍ POJMY
3D Scan

3D snímek hlavy a části hrudníku jedince. Nelze provést z fotografie, jedinec musí být přítomen v místě prodejny FUTUR3D s.r.o. nebo mít svůj již vytvořený a použitelný scan pro 3D tisk.

3D Bysta (busta)

Plastová 3D soška ztvárňující podobu jedince ("sochařský portrét" hlavy a části hrudníku,poprsí). Výtisku bysty předchází 3D scan jedince nebo může mít zákazník scan svůj použitelný pro 3D tisk.

3D Partnerská bysta

Plastová soška ztvárňující podobu dvou lidí (páru). Výtisku partnerské bysty předchází 3D scan dvojice. Bysta páru je zvýhodněná oproti scanu a tisku dvou lidí samostatně.

Sestavení 3D tiskárny

Sestavení 3D tiskárny lze objednat pouze při současném zakoupení kompletní stavebnice 3D tiskárny na našem eshopu nebo u nás v kamenném obchodě. Přibližná doba trvání sestavení bude oznámena zákazníkovi při objednání.

Workshop

Seminář pro zákazníky našeho eshopu vedený týmem FUTUR3D, který umožní zákazníkům sestavení 3D tiskáren podle návodu týmu v určeném termínu a místě konání. Workshopu se může zúčastnit každý, kdo zakoupil u firmy FUTUR3D s.r.o. stavebnici 3D tiskárny. Jaký typ 3D tiskárny bude na workshopu sestavován, se zákazníci dozví v přibližných informacích o workshopu na našich stránkách. Firma FUTUR3D s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu i místa konání. Workshop je kapacitně omezen.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za chyby a poškození vzniklé na produktu zakoupeného v jeho obchodě, pokud byl používán s komponenty a materiálem zakoupenými v jiném obchodě.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za funkčnost 3D tiskáren a jejich komponentů, které si kupující koupil jako stavebnici a nebyla sestavena v studiu FUTUR3D.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.12.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.